Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 The Rad Factor: De eenmanszaak The Rad Factor gevestigd in Amsterdam onder KvK nr. 66373131.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen The Rad Factor en Opdrachtgever. 1.3 Opdrachtgever: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met The Rad Factor.

1.5 Website: www.theradfactor.com en alle andere websites die geregistreerd zijn onder The Rad Factor en/of de websites en webshops aangevraagd via en gemaakt door The Rad Factor.

1.6 Pakket: Met een pakket wordt bedoeld een pakket zoals beschreven op de website van The Rad Factor.

1.7 Diensten: Alle diensten die The Rad Factor levert aan zijn Opdrachtgeveren waaronder het aanvragen van domeinnaam en hosting, bouwen van websites en webshops, service- en onderhoud, SEO, blogging, Social Media beheer, Facebookcampagnes, ontwerpen van logo & huisstijl, grafische vormgeving en het maken van offertes.

1.8 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door The Rad Factor gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door The Rad Factor verrichtte handelingen.

2.2 Indien The Rad Factor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Rad Factor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. conditions.

2.3 Door akkoord te gaan (zowel schriftelijk als mondeling) met een overeenkomst met The Rad Factor verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van The Rad Factor en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The Rad Factor en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen , waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 HOSTING, DOMEINNAAM & SERVICE CONTRACT

3.1 The Rad Factor is niet aansprakelijk voor het uitval of onbereikbaarheid van servers, alsmede bij storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden en dergelijke.

3.2 Het is een Opdrachtgever niet toegestaan de diensten of pakketten te gebruiken voor:

 1. 1. het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk materiaal of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 2. 2. het verzenden van ongewenste e-mail (spam);
 3. 3. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
 4. 4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
 5. 5. het verspreiden van computervirussen of vormen van spyware;
 6. 6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of, een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (Cracken/Hacken);
 7. 7. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

3.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte te verhuren of verkopen aan te derden.

3.4 The Rad Factor is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan The Rad Factor alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. 1. indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 3.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. 2. indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Hostnet;
 3. 3. indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. 4. indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
 5. 5. indien de betalingsachterstand groter dan 3 maanden is.

3.5 De gebruikersnaam en het wachtwoord voor het hostingaccount wordt niet naar de Opdrachtgever gestuurd omdat domein en hosting wordt geregistreerd op een server van The Rad Factor. Opdrachtgever ontvangt wel de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de WordPress admin en de toegangsgegevens tot de ftp.

3.6 Hosting en domeinnaam afgenomen bij The Rad Factor wordt via een private server op Hostnet aangemaakt. Daarvoor gelden de voorwaarden van Hostnet. www.hostnet.nl/documenten/SLA-VPS-managed.pdf

3.7 De opzegtermijn voor een service- en onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

3.8 Wanneer er geen service contract is afgesloten is The Rad Factor niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is The Rad Factor Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

ARTIKEL 4 WEBDESIGN EN DEVELOPMENT

4.1 The Rad Factor zal standaard een link plaatsen in de subfooter op de gemaakte website die naar de website van The Rad Factor verwijst. Indien de Opdrachtgever deze link liever niet heeft kan deze in overleg tegen een meerprijs van €50,- worden verwijderd.

4.2 The Rad Factor is tot aan de volledige betaling van de factuur van de website, eigenaar van de gemaakte producten. Bij betaling zullen automatisch de eigendomsrechten naar de Opdrachtgever gaan.

4.3 The Rad Factor behoudt te allen tijde het eigendomsrecht op de gemaakte techniek. Dit kan zijn een eigen gemaakte plugin of template. Mocht de Opdrachtgever dit willen aanpassen dient de Opdrachtgever dit in overleg met The Rad Factor te doen.

4.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren van foto’s, teksten en/of ander materiaal. Wanneer dit te laat geleverd wordt, is The Rad Factor niet aansprakelijk voor vertraging.

4.4 De Opdrachtgever is de houder en daarmee de eigenaar van de domeinnaam. Deze kan, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn, altijd verhuisd worden naar een andere provider. De website zoals deze bij The Rad Factor is onder gebracht houdt dan op te bestaan.

4.5 Wanneer er geen service contract is afgesloten is The Rad Factor niet verplicht tot hulp of verplicht tot gevraagde aanpassingen. Hiervoor zal een uurtarief gelden. Na oplevering van de website is The Rad Factor Opdrachtgever niets meer verschuldigd.

4.6 The Rad Factor zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door The Rad Factor zullen worden nagestreefd.

4.7 The Rad Factor ontwerpt WordPress websites op basis van een standaard thema. Dit is geen eigen techniek. Veel is te customizen naar wensen van de opdrachtgever maar opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat sommige dingen gewoonweg niet mogelijk zijn.

4.8 The Rad Factor heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4.9 Een correctieronde gaat in na oplevering van een website of webshop, de correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de offerte.

ARTIKEL 5 SEO EN BLOGGING

5.1 The Rad Factor kan niet garanderen dat de website van de Opdrachtgever bovenaan komt te staan in Google, dit is afhankelijk van Google ‘s zoekalgoritmes. Ook is The Rad Factor niet aansprakelijk wanneer de website niet gevonden wordt op algemene veel gebruikte woorden.

5.2 De Opdrachtgever heeft het recht zelf een lijst met kernwoorden samen te stellen. The Rad Factor is in dit geval niet aansprakelijk voor het resultaat met betrekking tot zoekmachine optimalisatie maar zal zijn best doen hier advies over te geven.

5.3 The Rad Factor is in onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan The Rad Factor alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtgever of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen niet worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. 1. indien de Opdrachtgever het gestelde in de artikelen 2.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. 2. indien (een onderdeel) van de site van de Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het “down” gaan of onbereikbaar worden van een server van Hostnet;
 3. 3. indien blijkt dat de Opdrachtgever met opzet valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. 4. indien blijkt dat de Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is ingegaan;
 5. 5. indien de betalingsachterstand groter dan 2 maanden is.

5.4 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Google altijd blijven schommelen. The Rad Factor is niet aansprakelijk voor de resultaten die zoekmachines tonen.

5.5 Bij het offline halen van de diensten om redenen genoemd in artikel 3.4 en 5.3 is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de dalingen in zoekmachines en kan The Rad Factor hier niet op aanspreken.

ARTIKEL 6 SOCIAL MEDIA & FACEBOOK CAMPAGNE

6.1 Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan The Rad Factor verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Rad Factor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Rad Factor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Rad Factor zijn verstrekt, heeft The Rad Factor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan The Rad Factor ter beschikking heeft gesteld. The Rad Factor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Rad Factor is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.3 The Rad Factor zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Rad Factor het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5 Wijzigingen in de vindbaarheid zullen door de veranderlijke algoritmes van Social Media platformen altijd blijven schommelen. The Rad Factor is niet aansprakelijk voor de resultaten die platformen tonen.

6.6 Een Social Media account aangemaakt door The Rad Factor of waar The Rad Factor toegang tot heeft, blijft eigendom van de Opdrachtgever.

6.7 Opdrachtgever erkent en begrijpt dat The Rad Factor geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Instagram), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Social Media accounts. The Rad Factor zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

6.8 De overeenkomst voor Social Media beheer wordt aangegaan voor 3 maanden en daarna is deze maandelijks opzegbaar met een maand opzegtermijn.

6.9 The Rad Factor is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten uit Social Media beheer of een Facebook campagne. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat The Rad Factor geen garantie kan gegeven op resultaten.

6.10 The Rad Factor heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 7 LOGO, HUISSTIJL EN GRAFISCHE VORMGEVING

7.1 Opdrachtgever wordt eigenaar van een ontwerp wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolgde de overeenkomst met The Rad Factor.

7.2 Een afgekeurd ontwerp door opdrachtgever blijft eigendom van The Rad Factor.

7.3 Indien The Rad Factor door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van het gebruikelijke door The Rad Factor gehanteerde uurtarief à € 50,-.

7.4 Een correctieronde gaat in na oplevering van een ontwerp, de correcties mogen door Opdrachtgever worden aangeleverd via een e-mail. Een extra correctieronde dient apart te worden gehonoreerd, op basis van het overeengekomen tarief in de offerte.

7.5 The Rad Factor heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS

8.1 De Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 The Rad Factor zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming van de Opdrachtgever aan derden verstrekken.

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN

9.1 The Rad Factor behoudt zicht het recht wijzigingen in de algemene voorwaarden te maken. Deze zullen 1 maand na bekendmaking gelden.

9.2 The Rad Factor kan niet aansprakelijk gesteld worden op typ- en/of spellingfouten in teksten van The Rad Factor zelf, de Opdrachtgever of andere bronnen.

ARTIKEL 10 PRIJZEN, OFFERTES, FACTURATIE EN BETALINGEN

10.1 Alle door The Rad Factor genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

10.2 Alle door The Rad Factor genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

10.3 The Rad Factor is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.

10.4 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van The Rad Factor.

10.5 De Opdrachtgever dient de facturen van The Rad Factor te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

ARTIKEL 10 PRIJZEN, OFFERTES, FACTURATIE EN BETALINGEN

10.1 Alle door The Rad Factor genoemde prijzen gelden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.

10.2 Alle door The Rad Factor genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

10.3 The Rad Factor is ten alle tijden gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.

10.4 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de diensten van The Rad Factor.

10.6 If the Client does not pay any invoice from The Rad Factor within the payment term, the Client will be in default by operation of law, without any notice of default or demand being required.

10.7 Wanneer een Opdrachtgever een dienst van The Rad Factor wil beëindigen is dit uiterlijk mogelijk 1 maand voordat het contract verlengd wordt. Tenzij anders is aangegeven door The Rad Factor. Het betaalde bedrag zal niet geretourneerd worden.

10.8 De door The Rad Factor gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

10.9 The Rad Factor is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan The Rad Factor wordt bevestigd, anders aangegeven.

10.10 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Rad Factor zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

10.11. A composite quotation does not oblige The Rad Factor to perform part of the assignment against a corresponding part of the stated price.

10.12 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 11 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien The Rad Factor de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat The Rad Factor de verplichtingen niet zal nakomen, indien The Rad Factor bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van The Rad Factor niet langer van Opdrachtgever kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

11.2 Voorts is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd. required.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtgever op The Rad Factor onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Opdrachtgever tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan The Rad Factor toerekenbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

11.4 Indien The Rad Factor zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl The Rad Factor, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever in overleg met The Rad Factor zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan The Rad Factor toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan The Rad Factor in rekening gebracht. The Rad Factor is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtgever anders aangeeft.

11.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van The Rad Factor, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor The Rad Factor niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtgever vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtgever op The Rad Factor zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

11.7 Indien The Rad Factor een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan The Rad Factor in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens The Rad Factor indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. coming.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. come. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtgever zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Opdrachtgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4 Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. part to be invoiced separately. The Rad Factor is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 13 BETALING EN INCASSOKOSTEN

13.1 Betaling dient steeds te geschieden volgens factuur, op een door The Rad Factor aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door The Rad Factor aangegeven. The Rad Factor is gerechtigd om periodiek te factureren. The Rad Factor is gerechtigd om periodiek te factureren.

13.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.3 The Rad Factor heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. The Rad Factor kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. The Rad Factor kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

13.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan The Rad Factor verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

13.5 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien The Rad Factor echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Het door in het kader van de overeenkomst The Rad Factor geleverde blijft eigendom van The Rad Factor totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met The Rad Factor gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

14.2 Het door The Rad Factor geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

14.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van The Rad Factor veilig te stellen.

14.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om The Rad Factor daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan The Rad Factor ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is The Rad Factor gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens The Rad Factor bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

14.5 Voor het geval The Rad Factor zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan The Rad Factor en door The Rad Factor aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Rad Factor zich bevinden en deze terug te nemen.

ARTIKEL 15 ONDERZOEK EN RECLAMES EN VERJARINGSTERMIJN

15.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan The Rad Factor te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan The Rad Factor te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat The Rad Factor in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient The Rad Factor in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

15.2 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij The Rad Factor opdracht gegeven heeft.

15.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal The Rad Factor de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van The Rad Factor, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan The Rad Factor te retourneren en de eigendom daarover aan The Rad Factor te verschaffen, tenzij The Rad Factor anders aangeeft.

15.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van The Rad Factor daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

15.6 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The Rad Factor en de door The Rad Factor bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Indien The Rad Factor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2 The Rad Factor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Rad Factor is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.3 The Rad Factor is niet aansprakelijk t.o.v. de AVG n.a.v. een datalek (databestanden die worden gehackt of als er onbedoeld toegang wordt geven tot bestanden). Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een juiste AVG.

16.4 Indien The Rad Factor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Rad Factor beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van The Rad Factor is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16.5 The Rad Factor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Rad Factor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Rad Factor toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. The Rad Factor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Rad Factor of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 17 VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart The Rad Factor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Rad Factor toerekenbaar is. Indien The Rad Factor uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden The Rad Factor zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Rad Factor, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Rad Factor en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 18 INTELLECTUELE EIGENDOM

The Rad Factor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. The Rad Factor heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Rad Factor partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19.2 De rechter in de vestigingsplaats van The Rad Factor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft The Rad Factor het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 20 VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

20.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met The Rad Factor.

20.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.